อาจารย์ ดร.ปัทมากร เนตยวิจิตร
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศฯ
Email: patamakorn.ne@rmuti.ac.th

 

อาจารย์ สุภาภรณ์ อนุภาพไพรบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศฯ
Email: supaporn.an@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ ศราวุฒิ ซื่อวุฒิกุล
อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศฯ
Email: sarawut.su@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ ทรรศนีย์ ลุนราศรี
อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศฯ
Email: tassanee.so@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ ศิรวรรณ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศฯ
Email: sirawan.ch@rmuti.ac.th